Σύντομη παρουσίαση της οργάνωσης και διοίκησης του ελληνικού στρατού και των βασικών αρχών υπηρεσίας σ’ αυτόν

Ελληνικα