Εγγραφή – Διαγραφή αλλοδαπού από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) και από το σύστημα πληροφοριών Σέγκεν ( SIS ή ΣΠΣ)

Ελληνικα